• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 
Boligventilasjon er klar og forberedt for passivhus

 

Knut SkogstadKommentar skrevet av Knut Skogstad, Business development manager i Flexit AS

Passivhus er et høyaktuelt tema i media om dagen og det er mange meninger om dette. Flexit er Norges ledende leverandør av boligventilasjon og er svært opptatt av dette temaet. Vårt inntrykk er at debatten består av en del myter som kan avlives.

Men den består også av noen utfordringer som må tas på alvor. Bransjen har hatt voldsom utvikling de siste årene og vårt inntrykk er at bransjen tar disse utfordringene alvorlig. Dagens standard som leveres på boligventilasjon etter TEK 07 og TEK 10 er mer eller mindre allerede på plass og fyller kravene til passivhus. De løsningene Flexit leverer i dag klarer passivhuskravene.

Passivhus er ikke så annerledes som mange tror?
Vi har fått en passivhus standard i Norge(NS 3700) og det er bra at vi har fått en definisjon på hva passivhus er. Det som er viktig å være klar over er at passivhus bygger på TEK 10 i bunn og i tillegg setter noen strengere krav og noen tilleggskrav til energi.

En myte om passivhus som bør avlives er at man ikke kan åpne vinduer i passivhus. Dette er selvsagt feil og er også en vanlig misforståelse i ”vanlige” hus med balansert ventilasjon. Alle hus skal ha vinduer som kan åpnes for å gi ekstra utluftning og gjennomlufting sommerstid. Videre er det blitt hevdet at passivhus ikke tar hensyn til inneklima. Her bygger passivhusstandarden på TEK 10, så en slik kritikk bør i så fall rettes mot TEK 10 og ikke passivhusstandarden.

Kravene til energibruk i ventilasjon.
Passivhusstandarden setter klare minimumskrav til energibruk i boligventilasjon der virkningsgraden skal være min 80% og SFP faktoren (mål for viftenes evne til å transporte luft effektivt) på under 1,5. Disse kravene kan man enkelt klare i dag med moderne boligventilasjonsanlegg med moderne vifter og rotorteknologi. Faktum er at en betydelig andel boliger som bygges etter TEK 07 og TEK 10 allerede ligger på dette nivået.
Faktum er også at bransjen har satt fokus på tette bygg og også der oppfyller kravene.
Ventilasjonsanlegg leveres i dag med tettemansjetter til alle gjennomføringer i damp- og vindsperre og bidrar til å gi tett bygg. Vår erfaring er at bransjen i mange tilfeller allerede bygger boliger som er gode nok for passivhusstandardens krav til tetthet eller er svært nære. Bransjens fokus på dette har gitt resultater! Flexit leverer utstyr for kontrollmåling av luftlekkasjer i boliger og dette har blitt tatt i bruk og er en naturlig del av dagens byggeprosess.

Dagens krav til frisk luft i boliger:
Det pekes på flere utfordringer ved ventilasjon og friskluftstilførsel i passivhus. Man frykter å få tilbake syke hus. Det er positivt at det settes fokus på hvorvidt det er tilstrekkelig friskluftstilførsel i boliger. Det vi da må være klar over er at en slik bekymring er like relevant for hus bygd etter TEK 10. Et Tek 10 hus er langt på vei i praksis like tett som et passivhus og har de sammen kravene til luftskifte.

Det hevdes at disse luftmengdene er for lave og dette er en oppfatning som også Flexit deler. Bransjen er jo slik at man stort sett bygger ihht minimumskravene. Hvis man regner på dette har kravene til luftmengder faktisk gått ned i TEK 10 fra TEK 07. Dette er uheldig og er noe myndighetene er gjort oppmerksom på og som de antageligvis vil rette opp relativt raskt. I mellomtiden har Flexit lagt sin standard på et høyere nivå enn forskriftens minimumskrav.

Vi har de siste to årene hatt strenge og kalde vintre. Erfaringer fra disse viser at i en del tilfeller har ventilasjonsluftmengden vært for lav med påfølgende fuktproblemer, heksesot og dårlig luftkvalitet inne. Ofte skyldes dette at beboere har skrudd ned eller av ventilasjon. Eller luftskiftet har rett og slett vært for lavt i forhold til behovet og bruken av boligen. God forståelse og kunnskap om bruk av anlegget er derfor svært viktig både i dagens boligstandard og i passivhus. Det er nærliggende å tenke parallellen med biler. Man må lære seg bruk og man må følge serviceintervallene angitt av leverandøren for å ivareta sikkerhet. Det bør være en like stor selvfølgelighet å foreta service på boligen når ventilasjonsanlegget for eksempel varsler tid for filterskifte på samme måte som man oppsøker verksted når bilen varsler at bremsene trenger service.

Overtemperatur og åpne vinduer:
Det er viktig å merke seg at de krav Passivhusstandarden/ TEK 10 setter til ventilasjonsluftmengdene ikke er ment å varme og kjøle boligen. Ofte kobles for høy eller for lav temperatur til ventilasjonsanlegget. Dette er en vanlig misforståelse. Skal man varme eller kjøle boligen vil det kreve vesentlig høyere luftmengder og må i så fall prosjekteres spesielt for dette. I et cellekontor i et næringsbygg er det ikke uvanlig å kombinere ventilasjon med varming/kjøling men et cellekontor har ca 10 ganger så stor friskluftstilførsel som et soverom. Friskluften tilført soverom vil derfor helt marginalt påvirke temperaturen i soverommet hvis man følger minimumskravet.

Flexit dimensjonerer i dag sine anlegg med noe høyere luftmengder enn dagens forskriftskrav. Vi anser at luftmengdene bør økes både i dagens TEK 10 boliger og i passivhus for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet.

Som nevnt er luftmengder ihht forskriften lite egnet til å kjøle en bolig etter passivhusstandarden eller etter TEK 10. Det er derfor viktig at man tar hensynet til solavskjerming og har gode muligheter til gjennomlufting. Det er en utbredt misforståelse at vinduer i passivhus ikke kan åpnes. Denne misforståelsen finnes også mht hus med balansert ventilasjon.
Alle boliger skal ha boliger der vinduer kan åpnes og der man sommerstid har gode muligheter for gjennomlufting for å senke temperaturen. Man bør også være oppmerksom på interne varmelaster da disse har større innvirkning i et passivhus. Men godt isolerte vegger og tette bygg varmer ikke i seg selv!

Dagens teknologi fra Flexit er klar for passivhus.
Flexit har lansert en helt ny serie boligventilasjon som kalles Spirit-serien. Bakgrunnen for dette utviklingsprosjektet var at vi opplevde at bransjen hadde utviklet seg relativt lite siste 20 år. Vi kan i dag trygt fastslå at det har skjedd mer innen FoU og produktutvikling siste 3-4 år enn de foregående 20.

Flexits nye Spiritserie fyller passivhuskravene og TEK 10 kravene. Videre har det vært stort fokus på brukergrensesnittet. Vi har brukt profesjonelle FoU miljøer i Sintef energiforskning, profesjonell designere i Hareide Designmill og tatt hjelp av Norsk Designråd’s sitt prosjekt ”design for alle” som fokuserer på universell utforming.

Dette for å møte kravet om universell utforming og at alle skal kunne forstå, bruke og vedlikeholde ventilasjonsanlegget. Vi bygger ikke hus for å spare energi, vi bygger hus for å få god Comfort og trivsel – for alle – uansett klima – hele året. Ventilasjonsanlegget er hjertet i huset og skal gi friskluft for et sunt inneklima på en optimal og energieffektiv måte.

Dagens ventilasjonsanlegg er derfor klare for passivhus. Flexit sine nye Spiritserie møter kravene til energibruk, brukervennlighet og robusthet.

Men like viktig som gode produkter er en grundig prosjektering der man sikrer nok friskluft ut fra behovene og sikrer god kontroll på temperaturen inne både sommer og vinter.

Installasjon og service er viktig
Installasjon og overlevering til bruker er også helt avgjørende. Det praktiseres idag godt tilrettelagte rutiner og systemer for hvordan man gjennomfører en overlevering og sikrer et oppfølgningssystem for service. Flexit har abonnementsordninger for filterskifte og bygger opp et landsdekkende nettverk av kompetente servicefirmaer som kan hjelpe forbrukeren til å utføre service. Hvis alle tar dette i bruk vil man trygt kunne bo i et passivhus og være trygg på at man får et velfungerende ventilasjonssystem som gir tilstrekkelig frisk luft.

av flexit

Skriv ut

Tips en venn